Privacyreglement van onze stichting

Uw persoonsgegevens en uw privacy

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Reunistenvereniging

Wij verwerken diverse persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk om een actueel en correcte ledenadministratie bij te houden van diegenen die zich bij onze stichting hebben aangemeld.

De plichten van onze stichting

Stichting Reünisten Johan de Witt Gymnasium is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor de administratie van deelnemende reünisten;
 • voor ondersteuning van voorlichting over onze activiteiten naar de reünistentoe

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit gebeurt via onze website.
 • Alle bestuursleden binnen Stichting Reünisten Johan de Witt Gymnasium hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.
 • Bij uitschrijving als reünist worden uw gegevens verwijderd.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een e-mail kenbaar maken aan ons. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De bestuursleden van Stichting Reünisten Johan de Witt Gymnasium hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de wij voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Wij gaan graag met u in gesprek.